Jak walczyć z nierzetelnym kontrahentem?

W idealnym świecie wszyscy wywiązują się ze swoich zobowiązań, a dochodzenie przeterminowanych należności nie jest problemem. Niestety w rzeczywistym świecie przedsiębiorcy bardzo często borykają się z nierzetelnymi kontrahentami. Monitorowanie niezapłaconych płatności to bardzo często jedno z ważniejszych zadań w firmie. Jak poradzić sobie z nierzetelnym kontrahentem?

Upominanie nierzetelnych kontrahentów to niestety często chleb powszedni przedsiębiorców. Firma, która nie pilnuje terminowych płatności bardzo szybko może stracić płynność finansową, a to już tylko krok do upadku.

Pierwszy krok

Nierzetelnego przedsiębiorcę można upominać telefonicznie, e-mailowo, ale najskuteczniejsze jest wezwanie do zapłaty. Pismo, które wyśle przedsiębiorca za potwierdzeniem odbioru jest podstawą do wszczęcia dalszego postępowania, gdy monitem nie uzyskamy zadowalających rezultatów.

Wezwanie do zapłaty nie jest jasno określone w przepisach. Przedsiębiorca ma dużą swobodę wystawienia takiego pisma. Ważne, by w monicie opisać dokładnie fakturę, na podstawie której dochodzimy płatności, podać dane wierzyciela oraz dłużnika, numer rachunku bankowego, na który ma być przelane zadłużenie oraz kwotę zadłużenia wraz z odsetkami.

Monit może zawierać również scenariusz dalszego postępowania w przypadku niespłacenia przez nieuczciwego kontrahenta zadłużenia. Warto wspomnieć o groźbie postępowania sądowego, którego koszty ponosi dłużnik, czy groźbie wpisania do Biura Informacji Gospodarczej.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jest to ostatnia szansa dla nieuczciwego kontrahenta na polubowne załatwienie sprawy. Jest to również sygnał dla kontrahenta, że wierzyciel przygotowuje dokumentację niezbędną do sądowego odzyskania należności. Kodeks postępowania cywilnego mówi, że wierzyciel zanim rozpocznie sądowe dochodzenie wierzytelności jest zobowiązany do polubownego rozwiązania konfliktu.

Czy warto wysyłać monity upominające? 

Tak warto. Czasami zdarza się, że firmie umknie jakaś płatność i po otrzymaniu wezwania ureguluje swoje zobowiązanie. W przypadku bardziej opornych kontrahentów jest to tak zwane działanie zgodnie z „dobrym obyczajem”.  Wierzyciel wysyła komunikat, że próbuje rozwiązać konflikt rozwiązać polubownie. Wykazuje dobrą wolę w nawiązaniu rozmów.

Monity upominające są również dowodem, który jest niezbędny, gdy problemu nie uda się rozwiązać polubownie, a postępowanie wkroczy na drogę sądową. Jest to znak, dla sądu, że jedna ze stron zachowała się zgodnie z panującymi normami. To nierzetelny kontrahent uchyla się od polubownego rozwiązania problemu.

Źródło zdjęcia użytego w artykule: https://kapitalni.org/pl/artykuly/rodzaje-wezwan-do-zaplaty-przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-i-ostateczne-wezwanie-do-zaplaty,73,102